Deze verkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bar Blauw en een consument, waarop Bar Blauw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt: hierna te noemen ‘Bar Blauw’;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bar Blauw;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bar Blauw georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Bar Blauw gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Handelend onder de namen:  Bar Blauw de Theetuin V.O.F.
 • Webpagina’s: www.barblauw.nl & www.barblauw.com
 • Vestigingsadres: Ossenmarkt 34, 1381LX Weesp, Nederland
 • Telefoonnummer: +31 6 25 09 09 87
 • Bereikbaarheid: Maandag t/m Zaterdag van 09:00 tot 18:00
 • E-mailadres: info@barblauw.nl
 • KvK-nummer: 82825327
 • Btw-identificatienummer: NL862618010B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bar Blauw en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen Bar Blauw en consument.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Bar Blauw is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bar Blauw gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bar Blauw niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Bar Blauw kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Bar Blauw de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;
  • en de beschikbare maten en kleuren van de producten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bar Blauw passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Bar Blauw daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Bar Blauw zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Bar Blauw waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, evenement tickets uitgezonderd. Bij evenement tickets geldt de mogelijkheid om de tickets tot maximaal veertien dagen voor de datum van het evenement te cancelen.
 2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending of cancelen, daarvan binnen de termijn van veertien werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bar Blauw. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bar Blauw er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten (uitsluitend indien de volledige bestelling wordt teruggezonden) aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW of 9% BTW.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden Bar Blauw slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Aanbiedingen van Bar Blauw gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 8 – Conformiteit

 1. Bar Blauw staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Bar Blauw schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van Bar Blauw komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bar Blauw is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Bar Blauw en/of op de verpakking behandeld zijn.
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Bar Blauw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of tickets. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bar Blauw kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bar Blauw zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren tenzij anders vermeld in de productomschrijving op de website. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding zal Bar Blauw het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bar Blauw zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Bar Blauw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Garantie

 1. Bar Blauw garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Bar Blauw kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van Bar Blauw.
 3. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bar Blauw) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bar Blauw. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering, aan Bar Blauw schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de consument door Bar Blauw gegrond worden bevonden, zal Bar Blauw naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of het aankoopbedrag binnen 30 werkdagen terugstorten.
 5. De garantieplicht van Bar Blauw vervalt in ieder geval indien zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:
  • Wanneer gebreken in de geleverde producten een gevolg zijn van normale slijtage, een onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing met instructievoorschriften;
  • Wanneer een gebrek in de geleverde producten het gevolg is van reparatie of wijziging van de zaak uitgevoerd c.q. aangebracht door een ander dan Bar Blauw, tenzij Bar Blauw daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 10 (garantie) van deze voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van Bar Blauw, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bar Blauw in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bar Blauw beperkt tot € 500,-.
 4. Bar Blauw is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
 5. Bar Blauw is niet aansprakelijk voor gezondheidsschade, zoals schade in de vorm van voedselvergiftiging en andere indirecte schade.
 6. Bar Blauw is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Bar Blauw en/of zoals op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Bar Blauw zijn toe te rekenen.
 2. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde producten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bar Blauw afhankelijk is; de omstandigheid dat Bar Blauw een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijg; overheidsmaatregelen die Bar Blauw verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; problemen tijdens het zeetransport, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bar Blauw opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De consument dient de gekochte producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten wat betreft aantal overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik.
 2. Zichtbare gebreken of tekorten dient de consument binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Bar Blauw te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de consument binnen 14 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk aan Bar Blauw te melden. Indien Bar Blauw de klacht gegrond oordeelt zal zij de koper schadeloos stellen in geld dan wel – naar keuze van Bar Blauw – tot herstel dan wel tot vervangende levering overgaan. Vervangen zaken worden eigendom van Bar Blauw.
 4. Bij Bar Blauw ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bar Blauw binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Bar Blauw en de consument waarop deze verkoopvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.